سفرهای تشویقی نمایندگان منتخب به مالزی

سفرهای تشویقی نمایندگان منتخب به مالزی

1400/3/8 978 0

سفرهای تشویقی نمایندگان منتخب به مالزی

انتخاب به عنوان نماینده منتخب سرویس و خدمات در منطقه جنوب غرب کشور و اعزام به تور تفریحی مالزی از طرف شرکت گلدایران